Ubytování v soukromí a legislativa

Pojmem ubytování v soukromí, se rozumí přechodné turistické ubytování ve stavbách (výlučně bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), které vzhledem ke svému specifickému charakteru neodpovídají svým vymezením jednotlivým kategoriím ubytovacích zařízení dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, tzn., nejedná se tedy o hotely, motely, penziony a ostatní ubytovací zařízení1 (zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování).

Zařízení, které má být certifikováno jako ubytování v soukromí, musí být řádně zkolaudováno jako bytový dům, rodinný dům, nebo stavba pro rodinnou rekreaci a odpovídat požadavkům na kategorii, kapacitu a třídu. Provozovatel ubytování v soukromí má oprávnění k živnosti v oblasti ubytovacích (případně i stravovacích) služeb a dodržuje zákony a závazné normy pro podnikání v cestovním ruchu.

 • fyzická, právnická osoba podnikající podle zákona, obec, svazek obcí, nezisková organizace, nadace, církev, (přidělené IČO).
 • zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Provozovatel ubytování v soukromí poskytuje omezený počet samostatných ubytovacích jednotek ke krátkodobému pronájmu turistům (objekt, části objektu), které jsou v jeho vlastnictví, nebo užívání a jsou vybaveny pro účely přechodného ubytování. Provozovatel ubytování v soukromí má oprávnění k živnosti v oblasti ubytovacích (případně i stravovacích) služeb a dodržuje zákony a závazné normy pro podnikání v cestovním ruchu.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území definuje stavbu ubytovacího zařízení následovně

 • stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené
 • stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií

  • hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených
  • motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy
  • penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem
  • ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování

Zákonná úprava:
Uvádíme výběr legislativy vztahující se k ubytování v soukromí.