COVID – Nájemné

Parametry a podmínky podpory podnikatelů

Dne 18. května 2020 vláda schválila program s názvem „COVID – nájemné“, jehož cílem je podpořit podnikatele zasažené vydáním mimořádných opatření.

V návaznosti na schválení programu vládou vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 19. 6. 2020 výzvu k tomuto programu, ve které stanovilo dílčí podmínky pro získání podpory.

Komu je podpora určena?

Podpora z programu „COVID – Nájemné“ je určena podnikatelům, kterým bylo v důsledku mimořádných opatření vydaných v souvislosti s onemocněním COVID-19 zabráněno v provozování jejich podnikání v provozovně, kterou mají v nájmu.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí podpory?

Podmínky poskytnutí podpory se odvíjí od toho, zdali má podnikatel provozovnu v nestátním objektu nebo státním objektu.

Podnikatel s provozovnou v nestátním objektu:

 1. Musí užívat provozovnu na základě nájemní, podnájemní nebo pachtovní smlouvy uzavřené před datem 13. 3. 2020.
 2. V důsledku opatření vydaných v souvislosti s COVID-19 nemohl podnikat v této provozovně.
 3. Nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem.
 4. Nesmí být v prodlení s platbou svých závazků vůči vybraným institucím (např. finanční úřad nebo zdravotní pojišťovny).
 5. Musí vyjednat s pronajímatelem slevu ve výši alespoň 30 % z nájemného za dobu od 1.4. 2020 do 30. 6. 2020.
 6. Musí uhradit alespoň 50 % z nájemného za výše uvedené období.

Podnikatel s provozovnou ve státním objektu:

 1. Musí splnit podmínky vedené výše v bodech 1 až 4.
 2. Musí uhradit pronajímateli alespoň 80 % z nájemného za dobu od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

V jaké výši se podpora poskytuje?

Podnikatelé s provozovnou v nestátním objektu: 50 % z nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

Podnikatelé s provozovnou ve státním objektu: 80 % z nájemného za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

Kdy lze žádat o podporu?

První žádosti mohou podnikatelé podat již 26. 6. 2020. Posledním dnem podání žádostí je 30. 9. 2020.

Kam je třeba žádost o podporu podat?

Žádosti se podávají prostřednictvím systému AIS MPO, který bude od 26. 6. 2020 dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Do systému se podnikatelé musí nejprve registrovat prostřednictvím tzv. eidentity. Více informací o eidentitě.

Podnikatel může podat pouze jednu žádost pro každou provozovnu, která splňuje podínky pro poskytnutí podpory.

Jaké dokumenty jsou potřeba k žádosti o podporu?

K žádosti o podporu podnikatel přiloží:

 1. Čestné prohlášení příjemce podpory
 2. Čestné prohlášení pronajímatele opatřené ověřeným či elektronickým podpisem
 3. Doklad potvrzující uhrazení nájemného za měsíce leden a únor 2020
 4. Doklad potvrzující uhrazení požadované části nájemného

Vzory čestných prohlášení, stejně jako doslovné znění podmínek poskytnutí podpory, najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Má žádost vliv na náhradu újmy?

Zažádáním o podporu dle podmínek programu „COVID – Nájemné“ se podnikatel vzdává nároků souvisejících s nájemným za období březen – červen 2020. Tyto nároky tak podnikatelé žádající o podporu nemohou vymáhat soudní cestou.


24. 6. 2020
Zdroj: Arzinger & Partneři, s. r. o., advokátní kancelář
Bližší informace na mailu mail@arzinger.cz, tel. čísle 222 320 153.