Evidence hostů

Domovní kniha

Domovní kniha se týká cizinců a její náležitosti upravuje zákon o pobytu cizinců.

Do této knihy ubytovatel zaznamená všechny cizince, které ubytoval. Cizincem se v tomto případě rozumí jakákoli osoba, která nemá české státní občanství, tudíž i občan jiného členského státu Evropské unie. Domovní kniha se vede především z důvodu evidence cizinců pro účely Policie České republiky. Domovní knihu si může policie vyžádat například v případě, kdy by cizinec spáchal v České republice trestný čin nebo přestupek.

Povinnosti ubytovatele dle Cizinecké policie

Povinnosti ubytovatele (§ 99 až 102 zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké. (§ 99 odst. 1  zákona č. 326/1999 Sb.)

Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem. (§ 99 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.)

Ubytovatel je povinen (§ 100 zákona č. 326/1999 Sb.)

 • neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince
 • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život
 • oznámit policii ubytování cizince (§ 102 zákona č. 326/1999 Sb.)
 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně

  • 8 m2, je-li ubytována jedna osoba
  • 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2
 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování
 • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době
 • Domovní kniha (§ 101 zákona č. 326/1999 Sb.)

  Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu a počátek a konec ubytování, tj. přihlašovací tiskopis je listem domovní knihy. Za domovní knihu se považuje též listinný dokument nebo soubor listinných dokumentů podepsaných cizincem obsahujících údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu.

  Pro účely kontroly vede a předkládá ubytovatel domovní knihu v listinné podobě. Zápisy do domovní knihy musí být provedeny v aktuálním čase, pravidelně, přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z hlediska časového; to platí obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazující domovní knihu.

  Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

  Oznámení ubytování (§ 102 zákona č. 326/1999 Sb.)

  Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování; oznámení učiní útvaru policie.

  Povinnost oznámit ubytování lze splnit

  • předložením přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b)
  • předložením stejnopisu listinného dokumentu obsahujícího údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu zpracovaného podle § 103 písm. b), nebo
  • prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu

  Jde-li o ubytovatele, který má ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, oznamuje ubytování prostřednictvím dálkového přístupu uvedeného výše v písmenu c), je-li takový přístup zřízen a funkční. (Ubyport)

  Pokud cizinec u ubytovatele vyplnil a podepsal přihlašovací tiskopis a ubytovatel neoznamuje ubytování cizince způsobem uvedeným výše v písmenu a), uschová ubytovatel přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince.

  Evidenční kniha

  Evidenční knihu je ubytovatel povinný vést podle zákona o místních poplatcích.

  Zákon přesně specifikuje rozsah údajů, které je nutné evidovat. Evidenční kniha se týká všech hostů, tedy i Čechů. Každá obec upravuje výši poplatku ve vyhlášce o místních poplatcích. Lze ji nalézt na oficiálních stránkách obce.